Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ Чешиново (01.02.2019 - 31.01.2020)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-225 од 15.01.2019г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на 18.01.2019г ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ Чешиново,Облешево, Друштво за производство,трговија и услуги, истата започнува од 01.02.2019г и важи до 31.01.2020г.