Извештаи за пазар на електрична енергија - Март 2015 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во март 2015.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-март 2015).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за март 2015.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари-март 2015).pdfПроизводство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи поголеми од 50 kWh-привилегирани производители во март 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи поголеми од 50 kWh-привилегирани производители во јануари-март 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи помали од 50 kWh-привилегирани производители во март 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи помали од 50 kWh-привилегирани производители во јануари-март 2015 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во март 2015 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во јануари-март 2015 година.pdf