Одлука за преземање на балансна одговорност, ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ – со лиценца трговец со ел.енергија за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ – квалификуван потрошувач (01.04.2019 - 30.04.2019)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-1713 од18.03.2019г од Балансно одговорната страна ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ –  со лиценца трговец со ел.енергија за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

 

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ – со лиценца трговец со ел.енергија за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ – квалификуван потрошувач, истата започнува од 01.04.2019г и важи до 30.04.2019г.