Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Јегуновце (01.04.2019 - 30.06.2019)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-1708 од 18.03.2019г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС за ЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Јегуновце, ОПЕЕ на ден 19.03.2019г ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Јегуновце, истата започнува од 01.04.2019г и важи до 30.06.2019г.