Извештаи за пазар на електрична енергија - Јули 2012 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во јули 2012.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-јули 2012).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за јули 2012.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари-јули).pdf


Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во јули 2012 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители (јануари - јули 2012 година).pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во јули 2012 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители (јануари - јули 2012 година).pdf