Одлука за преземање на балансна одговорност, У ПОВЕР за МХЕЦ ЛУКАР (01.01.2019г - 31.12.2019)

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-9675 од 26.12.2018г од Балансно одговорната страна У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 26.12.2018г ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје за МХЕЦ ЛУКАР ДООЕЛ Кавадарци, истата започнува од 01.01.2019г и важи до 31.12.2019г.