Номинирани количини на електрична енергија во РМ, 2015 година

Номинирани количини на електрична енергија во РМ, 2015 година