Одлука за преземање на балансна одговорност, Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за МАКСТИЛ А.Д Скопје – квалификуван потрошувач (01.04.2019 - 30.04.2019)

 

   Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-1708 од 18.03.2019г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на МАКСТИЛ А.Д Скопје – квалификуван потрошувач, ОПЕЕ ја донесе следната

 

ОДЛУКА

 

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за МАКСТИЛ А.Д Скопје – квалификуван потрошувач, истата започнува од 01.04.2019 и важи до 30.04.2019 година.