Номинирани количини на електрична енергија во РМ, 2016 година

Номинирани количини на електрична енергија во РМ, 2016 година