Одлука за преземање на балансна одговорност

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5615 од 07.09.2018 година од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 11.09.2018г ОПЕЕ донесе ОДЛУКА за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за МАКСТИЛ АД  Скопје – квалификуван потрошувач, истата започнува од 01.10.2018г и важи до 31.10.2018г.