Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ (01.02.2019 - 28.02.2019)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-225 од 15.01.2019г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС за ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ, ОПЕЕ на ден 18.01.2019г ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ, истата започнува од 01.02.2019г и важи до 28.02.2019г.