Извештаи за пазар на електрична енергија - Јуни 2013 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во јуни 2013.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-јуни 2013).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за јуни 2013.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари- јуни 2013).pdf


Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија