Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-авг 2018 година

 

Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-авг 2018 година