Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС за ОКТА АД-Скопје со лиценца проиводител на ел.енергија (01.01.2019 - 30.06.2019)

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-9402 од 18.12.2018г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на ОКТА АД-Скопје – со лиценца проиводител на ел.енергија, ОПЕЕ на ден 24.12.2018 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ОКТА АД-Скопје - со лиценца проиводител на ел.енергија, која започнува од 01.01.2019 и важи до 30.06.2019 година.