Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЗЕН ДОО Штип

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5202 од 05.10.2017 година од Балансно одговорната страна Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, на  ден 09.10.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, истата започнува од 15.10.2017 година и важи до 31.10.2018 година