Известување за раскинување на Договорите со КОРЛЕА ДОО Скопје

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 20.02.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорот со правнот субјект КОРЛЕА ДОО Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија склучен со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.