Известување за раскинување на договор за учество на пазар на Друштвото за трговија и услуги Етрицити ДООЕЛ Куманово

Согласно доставеното барање за повлекување од пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-5002 од 23.09.2015 година од страна на Етрицити ДООЕЛ Куманово,  АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 05.10.2015 година донесе одлука, Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-3034 од 15.06.2015 година склучен со Друштво за трговија и услуги Етрицити ДООЕЛ Куманово престанува да важи на 23.10.2015 година.