Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за МАКСТИЛ А.Д Скопје – квалификуван потрошувач (01.05.2019 - 31.05.2019)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-2336 од 16.04.2019г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на МАКСТИЛ А.Д Скопје – квалификуван потрошувач, ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за МАКСТИЛ А.Д Скопје – квалификуван потрошувач, истата започнува од 01.05.2019 и важи до 31.05.2019 година.