Извештаи за пазар на електрична енергија - Декември 2012 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во декември 2012.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-декември 2012).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за декември 2012.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари-декември).pdfПроизводство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во декември 2012 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители (јануари - декември 2012 година).pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во декември 2012 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители (јануари - декември 2012 година).pdf