Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА (01.04.2019 - 31.03.2020)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-1708 од 18.03.2019г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на ден 19.03.2019 година ја донесе следната

 

ОДЛУКА

 

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА, која започнува од 01.04.2019 и важи до 31.03.2020 година.