Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС за ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ – во стечај (01.03.2019 - 31.03.2019)

 

           Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-1115 од 18.02.2019г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС за ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ – во стечај, ОПЕЕ на ден 25.02.2019г ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ – во стечај, истата започнува од 01.03.2019г и важи до 31.03.2019г.