Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕВН Македонија Електроснабдување за ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје (01.01.2019 - 31.12.2019)

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-9606 од 25.12.2018 година од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 25.12.2018г ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, истата започнува од 01.01.2019г и важи до 31.12.2019г.