13719/2020 Примарна инфраструктура за дигитално работење на МЕМО ДООЕЛ Скопје

Јавна набавка за Примарна инфраструктура за дигитално работење на МЕМО ДООЕЛ Скопје

Број на оглас: 13719/2020        

Линк до огласот објавен на Електронскиот систем за јавни набавки