Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ –квалификуван потрошувач потрошувач (01.05.2019 - 31.12.2019)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-2336 од 16.04.2019г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕквалификуван потрошувач, која започнува од 01.05.2019 и важи до 31.12.2019 година.