Извештаи за пазар на електрична енергија - Февруари 2014 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во февруари 2014.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-февруари 2014).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за февруари 2014.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари-февруари 2014).pdfПроизводство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во февруари 2014 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во период (јануари - февруари) 2014 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во февруари 2014 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во период (јануари - февруари) 2014година.pdf