ЕУ РЕГУЛАТИВА - Директиви

 

Директива бр. 2009/72/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за заедничките правила за внатрешниот пазар на електрична енергија во замена на Директива бр. 2003/54/ЕЗ (DIRECTIVE 2009/72/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC) [download]

 

Директива бр. 2009/28/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 23.04.2009 година за унапредување на употребата на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија која ги дополнува и заменува Директивите бр. 2001/77/ЕЗ и 2003/30/ЕЗ (DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC) [download]

 

Директива бр. 2005/89/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 18.01.2006 година за мерките на заштита и сигурност на снабдувањето на електричната енергија и инфраструктурните вложувања (DIRECTIVE 2005/89/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment) [download]

 

Директива бр. 2004/8/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 11.02.2004 година за унапредување на когенерацијата на темелната потрошувачка на корисната енергија на внатрешниот пазар на енергија која ја дополнува и изменува Директивата бр. 92/42/ЕЕЗ (DIRECTIVE 2004/8/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC) [download]

 

Директива на Советот бр. 2003/96/ЕЗ од 27.10.2003 година за реконструирање на составот на енергетските производи и електричната енергија (COUNCIL DIRECTIVE 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity) [download]

 

Директива на Советот бр. 2003/92/ЕЗ од 07.10.2003 година со која се изменува и дополнува Директивата бр. 77/388/ЕЕЦ во врска со правилата во подрачјето на снабдувањето на плинот и електричната енергија (COUNCIL DIRECTIVE 2003/92/EC of 7 October 2003 amending Directive 77/388/EEC as regards the rules on the place of supply of gas and electricity) [download]

 

Директива бр. 2003/54/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 26.06.2003 година за заедничките правила за внатрешниот пазар на електрична енергија и замена на Директивата бр. 96/92/ЕЗ (DIRECTIVE 2003/54/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC) [download]

 

Директива бр. 2001/77/ЕЗ на Европскиот парламент и Совет од 21.09.2001 година за унапредување на употребата на електричната енергија произведена од обновливи извори на енергија на внатрешниот пазар на електрична енергија (DIRECTIVE 2001/77/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market) [download]