Извештаи за пазар на електрична енергија - Април 2014 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во април 2014.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-април 2014).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за април 2014.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари-април 2014).pdfПроизводство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во април 2014 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во период (јануари -април) 2014 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во април 2014 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во период (јануари - април) 2014година.pdf