Информација за преземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за Цементарница УСЈЕ А.Д. - Скопје

   Согласно поднесено Барање со арх. бр 11-7002/1 од 16.11.2017 година од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Цементарница УСЈЕ  А.Д. - Скопје, ОПЕЕ донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје  за Цементарница УСЈЕ  А.Д. - Скопје, со почеток од 01.12.2017 година од 00:00 часот и важи до 31.12.2017 година до 24:00 часот.