Одлука за преземање на балансна одговорност

     Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-1396 од 19.02.2018г од Балансно одговорната страна МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 21.02.2018г ОПЕЕ донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје, истата започнува од 01.03.2018г и важи до 31.03.2018г.