Одлуки за преземање на Балансна одговорност

  Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-7708 од 14.12.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на ден 15.12.2017 година ги донесе следните одлуки:

  • За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопјеза БУЧИМ ДОО РАДОВИШ, која започнува од 01.01.2018 и важи до 31.12.2018 година.
  • За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопјеза МАКСТИЛ АД Скопје, која започнува од 01.01.2018 и важи до 31.12.2018 година.
  • За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопјеза ОКТА АД-Скопје, која започнува од 01.01.2018 и важи до 31.12.2018 година.
  • За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопјеза ЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛА, која започнува од 01.01.2018 и важи до 31.03.2019 година.
  • За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопјеза ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ, која започнува од 01.01.2018 и важи до 31.03.2018 година.
  • За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопјеза ФЕНИ ИНДУСТРИ АД КАВАДАРЦИ, која започнува од 01.01.2018 и важи до 31.12.2018 година.