Листа на квалификувани потрошувачи

Листа на квалификувани потрошувачи кои го исполнуваат условот "Да имаат повеќе од 50 вработени и вкупен годишен приход или вкупно актива поголема од 10 милиони евра во денарска против вредност "


Листа на квалификувани потрошувачи во 2014 година.pdf

 

Листа на квалификувани потрошувачи во 2015 година.pdf

 

Листа на квалификувани потрошувачи во 2016 година.pdf

( ажурирана на 25.07.2016 г., од листата е изземена НБРМ )

 

Листа на квалификувани потрошувачи во 2017 година.pdf

(ажурирана на 18.01.2018 година од страна на Централен регистар на Македонија - ЦРМ)

 

Прелиминарна листа на потрошувачи кои исполнуваат услови за учество на пазарот на електрична енергија во 2018 година (согласно со податоците од Централен регистар на Македонија)