Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС за ЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ (01.01.2019 - 31.03.2019)

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-9402 од 18.12.2018г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС за ЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Јегуновце, ОПЕЕ на ден 24.12.2018г ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Јегуновце, истата започнува од 01.01.2019г и важи до 31.03.2019г.