Номинирани количини на електрична енергија во РМ, 2017 година

Номинирани количини на електрична енергија во РМ, 2017 година