06841/2021 Набавка на услуга и изнајмување на трговска платформа за пазарот ден- однапред со PCR модул за поврзување на пазарот ден-однапред

 

Јавна набавка за Набавка на услуга и изнајмување на трговска платформа за пазарот ден- однапред со PCR модул за поврзување на пазарот ден-однапред
Број на оглас: 06841/2021
Линк до огласот објавен на Електронскиот систем за јавни набавки