Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕВН Македонија Електроснабдување за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ – квалификуван потрошувач (01.01.2019 - 28.02.2019)

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-9230 од 11.12.2018г од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 13.12.2018г ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

 За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ – квалификуван потрошувач, истата започнува од 01.01.2019г и важи до 28.02.2019г.