Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-окт 2018 година

 

01-10.2018 Номинирани количини на електрична енергија во РМ, јан-окт 2018 година