Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ квалификуван потрошувач (01.03.2019 - 31.03.2019)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 12-1115 од 18.02.2019г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ, која започнува од 01.03.2019 и важи до 31.03.2019 година.