Одлука за продолжување на балансната одговорност на ЕДС за МХЕ ТОПЛКИ ДОО Скопје за МХЕЦ “Врановска” со реф.бр.312

 Согласно доставен допис и одлука со арх. 11-7304 од 28.11.2017 година за продолжување на времена лиценца  од МХЕ ТОПЛКИ ДОО Скопје за МХЕЦ Врановска со реф.бр.312,  поднесеното Барање со арх.бр.11-4872 од 18.09.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312 како и донесена одлука со арх.бр11-4872/1 од 19.09.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука:

За продолжување на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312 со времена лиценца бр.ЕЕ-290.01.1/17,2/17, согласно барањето со арх.бр.11-4872 од 18.09.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје, односно  до 31.12.2018 година.