Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС - МАКСТИЛ 01.12.2018-31.12.2018г

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-8614 од 16.11.2018г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс  ЕДС ДООЕЛ за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ донесе ОДЛУКА За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ за МАКСТИЛ А.Д Скопје, истата започнува од 01.12.2018 и важи до 31.12.2018 година.