Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕВН Македонија Електроснабдување за МАКСТИЛ АД Скопје квалификуван потрошувач (01.02.2019 - 28.02.2019)

 

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-168 од 11.01.2019 година од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 14.01.2019г ОПЕЕ ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за МАКСТИЛ АД  Скопје – квалификуван потрошувач, истата започнува од 01.02.2019г и важи до 28.02.2019г.