Одлука за користење на новоиздадениот EIC код 33XTE-TO-PRODUCA од страна на ТЕ-ТО АД Скопје со лиценца за вршење на енергетска дејност производство на ел.енергија

Согласно доставеното барање бр.0302-90 од 23.01.2018г од страна на ТЕ-ТО АД Скопје за користење на новиот EIC код за производство на ел.енергија, ОПЕЕ на ден 25.01.2018 година донесе одлука

  • За користење на новоиздадениот EIC код 33XTE-TO-PRODUCA од страна на ТЕ-ТО АД Скопје со лиценца за вршење на енергетска дејност производство на ел.енергија со евидентен број ЕЕ – 86.01.1/12.2/17 со почеток од 01.02.2018 година