Извештаи за пазар на електрична енергија - Мај 2015 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во мај 2015.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-мај 2015).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за мај 2015.pdf

Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи поголеми од 50 kWh-привилегирани производители во мај 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи поголеми од 50 kWh-привилегирани производители во јануари-мај 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи помали од 50 kWh-привилегирани производители во мај 2015 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи помали од 50 kWh-привилегирани производители во јануари-мај 2015 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во мај 2015 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во јануари-мај 2015 година.pdf