Извештаи за пазар на електрична енергија - Декември 2013 година

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија за декември 2013 година.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари - декември 2013).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за декември 2013.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари - декември 2013).pdf


Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во декември 2013 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во период (јануари - декември) 2013 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во декември 2013 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во период (јануари - декември) 2013 година.pdf