11626/2020 Превентивно одржување на хардверска опрема (сервери)

Јавна набавка за Превентивно одржување на хардверска опрема (сервери)

Број на оглас:  11626/2020

Линк до огласот објавен на Електронскиот систем за јавни набавки