Известување за поднесено барање за раскинување на Договор за учество на пазар електрична енергија на ДАНСКЕ КОМОДИТИЕС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје

Ве известуваме, согласно член 20 став 4 од Правилата за пазар на електрична енергија, дека од страна на ДАНСКЕ КОМОДИТИЕС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје е поднесено барање со арх.бр. 11-6670 на 26.10.2016 година за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија.