Извештаи за пазар на електрична енергија - Септември 2013 година

Структура на произведена,увезена и пренесена ел.енергија во септември2013.pdf

Структура на произведена, увезена и пренесена ел.енергија (јануари-септември 2013).pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на електрична енергија за септември 2013.pdf

Структура на слободен сегмент на пазарот на ел.енергија (јануари- септември 2013).pdf


Производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во период (јануари - септември) 2013 година.pdf

Електрична енергија од фотоволтаични системи -привилегирани производители во септември 2013 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во септември 2013 година.pdf

Електрична енергија од хидроелектрични централи - привилегирани производители во период (јануари-септември) 2013 година.pdf