Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ Штип (23.03.2019 - 30.06.2019)

 

          Согласно поднесеното Барање со арх.бр.12-1782 од 20.03.2019г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на ден 20.03.2019 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје за ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ Штип, која започнува од 23.03.2019 и важи до 30.06.2019 година.