ЕУ РЕГУЛАТИВА - Уредби

Commission Regulation (EU) 2015/1222 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management 

Commission Regulation (EU) 2016/631 establishing a network code on requirements for grid connection of generators

Commission Regulation (EU) 2016/1388 establishing a network code on demand connection

Commission Regulation (EU) 2016/1447 establishing a network code on requirements for grid connection of high-voltage direct current system and direct current-connected power park modules

Commission Regulation (EU) 2016/1719 establishing a guideline on forward capacity allocation

Commission Regulation (EU) 2017/1485 establishing a guideline on electricity transmission system operation

Commission Regulation (EU) 2017/2195 establishing a guideline on electricity balancing

Commission Regulation (EU) 2017/2196 establishing a network code on emergency and restoration

 

Уредба бр. (ЕЗ) 713/2009 на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за основање на Агенцијата за соработка на енергетските регулатори (REGULATION (EC) No 713/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators)

Уредба бр. (ЕЗ) 714/2009 на Европскиот парламент и Совет од 13.07.2009 година за условите за пристап кон мрежата за прекугранична размена на електрична енергија во замена на Уредбата бр. (ЕЗ) 1228/2003 (REGULATION (EC) No 714/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003)

Уредба бр. (ЕЗ) 1228/2003 на Европскиот парламент и Совет од 26.06.2003 година за условите за пристап кон мрежата за прекугранична размена на електрична енергија (Regulation (EC) No 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (Text with EEA relevance))