Раскинат Договор за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со Друштвото за производство, трговија, инженеринг и услуги МАКГАС КОНСУЛТ ДООЕЛ Скопје

 

  Согласно член 28 став 1 од Правилата на пазар на електрична енергија за Друштвото за  производство, трговија, инженеринг и услуги МАКГАС КОНСУЛТ ДООЕЛ Скопје, АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 28.01.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

Се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-4273 од 20.07.2016 година склучен со Друштвото за  производство, трговија, инженеринг и услуги МАКГАС КОНСУЛТ ДООЕЛ Скопје со ЕДБ: 4030008017507. Истиот престануваа да важи на 29.01.2019 година  во 24:00 часот.