Службено лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

 

МЕМО ДООЕЛ - Скопје

Максим Горки бр.4

1000 Скопје

Република Северна Македонија

Тел/Факс: +389 2 3149 805

e-mail: info@memo.mk

  

Службенo лицe за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Анета Грашеска Атанасоска

Контакт тел.: + 389 2 3149 697
e-mail: aneta.grashevska@memo.mk

 

Образец Барање за пристап до информации од јавен карактер